Col·lectiu Emma - Explaining Catalonia

Wednesday, 14 november 2012

Nederlands

Waar het bij de verkiezingen in Catalonië werkelijk om gaat

De achterliggende redenen voor de verkiezingen van 25 november en hun betekenis voor Catalonie en andere gebieden.

Catalanen gaan stemmen op 25 november om een nieuw regionaal bestuur te kiezen, maar deze verkiezingen hebben meer dan een lokale betekenis. Veel zal afhangen van de uitkomst van deze verkiezingen, niet alleen voor Catalonie . Hoe de Catalanen ook zullen stemmen: de consequenties kunnen een verstrekkend gevolg hebben voor de samenstelling van de Spaanse staat of zelfs voor haar continuiteit. Ook kunnen er belangrijke implicaties voor het Europeese project uit voortkomen.

Internationale media hebben de gebeurtenissen in Catalonië met groeiende interesse gevolgd bij de pro- onafhankelijkheids manifestatie van de afgelopen 11e september,  toen 1,5 miljoen mensen door de straten van Barcelona liepen. Gedurende deze demonstratie  werden geen incidenten gemeld, er sneuvelde geen ruit, en het geheel verliep waardig verantwoordelijk. De wereld werd zich plotseling bewust van een conflict, dat niet door geweld of terorisme gekarakteriseerd wordt maar door de rustige kracht van een oude natie .

                                                             ············

Onafhankelijkheid is niet altijd de meest gekozen politieke optie in Catalonië geweest. Tegen het einde van de dictatuur van Generaal Franco, midden zeventiger jaren, hoopten de meeste Catalanen in de nieuwe orde van de nieuw ingestelde Spaanse democratie te passen. Sinds die tijd hebben de Catalanen ononderbroken bijgedragen aan de welvaart en stabiliteit van het land. Tegelijkertijd, misschien tegen hun eigenbelang in, hebben de Catalanen veel energie gestoken in het de erkenning van hun nationale identiteit, zonder afscheiding te zoeken van het Spaanse Staat.

Een voorbeeld, waarbij diverse Catalaanse politieke partijen gezocht hebben naar een vorm van zelfbestuur is het zogenaamde " ESTATUT ", een proces dat in 2005 begonnen is. Nadat Spanje dit plan op alle essenciele punten verwierp in 2010, werden veel Catalanen wanhopig en vroegen zich vertwijfeld af of zij ooit tot een compromis met de Spaanse staat zouden kunnen komen. Toch kozen de  Catalaanse politieke leiders in de zomer van 2012 nog voor een laatste poging: een blauwdruk voor een nieuw 'belasting-pakt' werd aan de Spaanse staat voorgelegd om tot op zekere hoogte de onevenredig hoge financiele bijdrage aan de centrale overheid in balans te brengen met de magere financiele middelen die aan Catalonie werden toegekend. Enkele dagen na de demonstratie voor zelfbeschikkingsrecht op de 11de september werd deze blauwdruk, het 'belasting-pact", door de leider van de Catalaanse regionale regering, Arthur Mas, aan de centrale Spaanse regering in Madrid voorgelegd. De Spaanse president,Mariano Rajoy reageerde door het belasting-pact in niet mis te vestane bewoordingen af te wijzen, hij liet geen ruimte voor onderhandelingen waarbij geen enkele rechtvaardiging voor zijn argumenten werd gegeven.
Deze twee zwaarwegende gebeurtenissen, die plaatsvonden in dezelfde week, leidden tot een verandering in de benadering van regionaal president Mas: Hij besloot  vervroegde verkiezingen uit te schrijven waarbij het volk de mogelijkheid zou krijgen om haar stem uit te brengen om gehoor te geven aan wat zo nadrukkelijk gevraagd was in de straten van Barcelona.

In tegenstelling tot wat men zou verwachten bij Europese verkiezingen in deze tijd , is het centrale thema van de verkiezingen op 23 november niet de economie, alhoewel zij zeker een rol zal spelen. Catalonië heeft een productieve en levensvatbare economie. De Catalaanse regionale regering heeft onvoldoende middelen  om het Catalaanse belastinggeld aan te wenden op essetiele vlakken zoals het gezondheidssyteem, de infrastructuur, het ondedrwijs en de sociale welzijnszorg. Dit alles is aan het achteruitgaan, waarbij Spaanse investeringen achterblijven.

Deze zeer reële economische grieven moeten gezien worden tegen de achtergrond van een evolutie van de Spaanse politiek houding die gedurende vele jaren heeft gesudderd en die tot ontevredenheid heeft geleid. Net zoals de Spaanse regering tot de conclusie is gekomen dat haar economie niet levensvatbaar is, zijn de Catalanen tot de conclusie gekomen dat ze niet langer onder een systeen kunnen leven dat zeer weinig teruggeeft, terwijl Catalonië veel bijdraagt aan de Spaanse staat. Dit alles terwijl Catalonië wel voor het Spaanse welzijn zorgt. door haar werk en belastingen. Systematisch wordt Catalonië gebrandmerkt als niet loyaal, opkomend voor eigen belang en aangevallen op hun cultuur, hun taal uit naam van Spaanse zogenaamde superieure waarden.

Deze tendens is sterker geworden in de laatste tijd. Sinds het aan de macht komen van de huidige Spaanse regering heeft zij ernaar gestreefd opnieuw  een onmogelijke uniformiteit in te voeren.. Dit wordt gezien als het terugkeren van een verschijnsel uit het dictatoriale verleden. Ministers en hoge partijfunctionarissen geven openlijk blijk van de wil tot verspaansing van het Catalaanse volk. Schoolkinderen in Catalonie zouden weer verspaansd moeten worden en zouden de glorieuze spaanse "drieduizend jaar oude" (sic) geschiedenis " verplicht moeten bestuderen..Dit komt er feitelijk op neer dat verklaard wordt dat er geen plaats is voor de collectieve Catalaanse identiteit in het monolitisch ontwerp van Spanje.

Catalanen zijn simpelweg moe; zij moeten toekijken hoe Spanje  het luriforme  karakter ontkent en de deur dichtslaat bij elk Catalaans voorstel om tot erkenning van de werkelijkheid te komen. Voor de Catalanen komt het er op neer te moeten zoeken naar een weg om te overleven als volk, zelfs wanneer dit betekent te moeten kiezen voor een weg los van de Spaanse staat. Dit is de reden waarom president Arthur Mas vervroegde verkiezingen heeft uitgeschreven om een duidelijk mandaat te krijgen om in een zeer nabije toekomst een referendum te laten plaats vinden, waarbij het Catalaanse volk gevraagd zal worden of het door wil gaan als Spaans regio of een nieuwe staat in Europa te vormen.
                                                                    ······

In de laatste weken hebben de internationale media hebben veel aandacht besteed aan dit vraagstuk en  en veel buitenlandse waarnemers doen serieus hun best om het Catalaanse standpunt te begrijpen. Zij  zoeken de redenen achter het conflict om dit op een objectieve manier aan de wereld uit te leggen.

In Madrid is de zaak geheel anders: opinieleiders van de internationale media blijven de Catalaanse zaak fout uitleggen. Nadat de Spaanse politiek, zowel de regering als de oppositie, van de verbazing over de gebeurtenissen van de 11e september bijgekomen was, -hetgeen blijk geeft hoever zij van de realiteit verwijderd zijn- hebben  zij een tegenstandpunt ingenomen. Bahalve de Catalaanse leiders op hun verantwoordelijkheid te wijzen in algemene termen, heeft de regeringspartij hun het recht ontzegd een referendum te houden met het argument dat dit ilegaal is onder de regels van de huidige grondwet.


Geen practische sugesties zijn door de regerende partij gedaan. Zeer weinigen in Spanje hebben openlijk het Catalaanse volk geholpen in hun recht op zelfbeschikking of de regering op haar ondemocratische houding gewezen. Anderen hebben hun gebruikelijke verklaringen geuit, waarbij de hoogachting voor het Catalaanse volk en platitudes als de eenheid van Spanje en solidariteit de meest voorkomende onderwerpen zijn. Het essentiele daarbij is echter dat het Catalaanse standpunt wordt genegeerd en men dus niet ingaat op de waarde van dat stanpunt.

Zo gaat ieder zijn eigen weg, de centrale regering, de oppositie en een flink deel van de Spaanse maatschappij, allen één in het het ontkennen dat er misschien  waarde zou moeten worden toegekend aan het Catalaanse standpunt en dat een zinvolle dialoog mogelijk is. Dit is precies het lang bestaande geen oog willen hebben  voor de realiteit- en een niet geheel belangerloos idee van het ontkennen van de werkelijkheid- dat uitmondt in het niet willen zien dat Catalonië zich  zou kunnen afscheiden van Spanje.

                                                                 ·············


De eerste etappe van het conflict zullen de verkiezingen van de 25 november zijn. De voorspelbare aardverschuiving die tot gevolg zal hebben dat een veelheid van politieke partijnen die voor een referendum voor onafhankelijkheid zijn, zal waarschijnlijk een proces in beweging zetten dat zou kunnen leiden tot de vorming van een nieuwe staat in Europa.

Het is te verwachten dat de Spaanse overheid alle tot haar beschikking staande middelen zal gebruiken om dit proces te laten ontsporen. Europa en de wereld zouden zeer aandachtig de bewegingen van de tegengestelde partijen moeten volgen, aangezien hetgeen zich afspeeld ook hun belang raakt. Uiteindelijk, is het in ieders belang zeker te stellen, dat wat er ook in Catalonië besloten wordt op een democratische ,vreedzame en verantwoordelijke manier, door iedereen zal worden gerespecteerd. Dan zullen allen kunnen profiteren van de bijdrage, die een vrij Catalonië aan de wereld kan leveren.
 
(Traducció de Jeroni Martin a partir de l'original en anglès)


Very bad Bad Good Very good Excellent
carregant Loading
Lectures 3459 visits   Send post Send


Col·lectiu Emma - Explaining Catalonia

Col·lectiu Emma is a network of Catalans and non-Catalans living in different countries who have made it their job to track and review news reports about Catalonia in the international media. Our goal is to ensure that the world's public opinion gets a fair picture of the country's reality today and in history.

We aim to be recognized as a trustworthy source of information and ideas about Catalonia from a Catalan point of view.
[More info]

quadre Traductor


quadre Newsletter

If you wish to receive our headlines by email, please subscribe.

E-mail

 
legal terms
In accordance with Law 34/2002, dated 11 July, regarding information services and electronic commerce and Law 15/1999, dated 13 December, regarding the protection of personal data, we inform you that if you don’t wish to receive our newsletter anymore, you can unsubscribe from our database by filling out this form:

quadre Hosted by

      Xarxa Digital Catalana

Col·lectiu Emma - Explaining Catalonia